เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ Thecoffeebeanroasting.com ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการเปลี่ยนสินค้าดังนี้

การเปลี่ยนสินค้า

1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว  หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า

2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย  ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

         2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

        2.2 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

**หมายเหตุ**

1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์กาแฟ เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาที่ควรบริโภคเพื่อรสชาติและคุณภาพที่ดี เมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า จะมีผลกระทบต่อทางบริษัทฯได้

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาทันทีที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

Tel:  02-9357631
E-mail : info@tcbrcoffee.com
Line ID : @tcbrcoffee.com

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าทันทีกับเจ้าหน้าที่บริษัท

———————————————————————————————–

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Centerโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.หากลูกค้ายกเลิกออเดอร์ โดยที่ในออเดอร์นั้นมีการใช้แต้มสะสม ซึ่งเป็นการยกเลิกที่ไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด (ส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายจากการขนส่ง) ลูกค้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้ไปคืน