ข้อตกลง/เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

1.คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด หรือ เดอะ คอฟฟี่ บีน (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่นิติบุคคลและผู้ประกอบการ

 • การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และบริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

 • ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ

 • โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการสั่งซื้อสินค้า

 • ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาเฉพาะช่วงเวลานั้นเท่านั้น บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายได้ตามเหตุผลทางธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะเสนอราคาที่แน่นอนจะระบุในใบสั่งซื้อ และยืนยันการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ  สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่บริษัทฯมีอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์

 • การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทฯ นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้

 • การสั่งซื้อสินค้าจะสำเร็จ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระและยืนยันการโอนเงินแก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งอีเมลล์แจ้งว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเมื่อจัดส่งแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ หรือหมายเลขพัสดุของขนส่งที่บริษัทใช้บริการเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัทฯ อาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้  ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

 • ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-9357631-4 (หรือหมายเลขอื่นใดที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com) หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที

 • หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มกรอกรายละเอียด หรือส่งอีเมลล์ถึง info@tcbrcoffee.com เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน

 • บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์   ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการ

 • ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทฯ จะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน

 • หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า

 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่าน  หรือ  ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. คะแนนสะสม

 • หากท่านเป็นลูกค้า  ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก www.thecoffeebeanroasting.com ท่านมีสิทธิ์สะสมคะแนนเพื่อนำไว้ใช้เป็นส่วนลด หรือแลกซื้อสินค้า หรือชิงโชค ตามแต่บริษัทฯ จะกำหนดในแต่ละโปรโมชั่นนั้นๆ

 • เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้า จำนวนคะแนนที่ได้รับตามราคาของสินค้าที่ท่านรับไว้และตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ณ เวลาที่มีการส่งสินค้าจะได้รับการบันทึกเข้าในบัญชีของท่าน หากท่านไม่ได้รับสินค้าบางรายการ  หรือมีการคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์) คะแนนจำนวนตามราคาสินค้าที่คืน ณ เวลาที่มีการส่งสินค้า จะถูกหักออกจากบัญชีสะสมคะแนนของท่าน

6. ราคาสินค้า

 • ราคาสินค้าที่ท่านได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  หลังจากทำคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นราคาที่ทางบริษัทฯ  จำหน่าย อาจจะมีโปรโมชั่นและราคาที่แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในช่องทางการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ  (ซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า) โดยราคาสินค้าที่เรียกเก็บเงินจากท่าน  จะเป็นราคาสินค้าที่วางจำหน่ายที่เว็บไซต์ ในวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อหลังจากท่านชำระเงินแล้ว โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เนื่องจากสินค้าเราถูกสั่งผลิตแล้ว และเป็นการผลิตสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว

 • หากในวันจัดส่งสินค้า ไม่มีสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ท่านสั่งซื้อจำหน่าย บริษัทฯ อาจนำเสนอสินค้าทดแทนให้แก่ท่าน

 • ท่านสามารถใช้คูปองอิเล็คทรอนิคส์ (e-Coupon) สำหรับการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ www.thecoffeebeanroasting.com เท่านั้น

 • ท่านสามารถชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทโดยการโอนเงินสด หรือหักจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ก็ได้

 • หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกเดอะ คอฟฟี่ บีน  และเมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับแต้มสะสมจากยอดซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะไม่เหมือนกับการที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต หรือช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์ และคะแนนสะสมนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อในช่องทางอื่นได้นอกจากทางออนไลน์เท่านั้น

7. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

 • บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพ วิดีโอและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

 • ผู้เข้าชมเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน

 • กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

 • กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

 • กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

 • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์

 • สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

8. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ

 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ และบริษัท

 • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้

 • การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ

 • การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com หยุดชะงัก

 • การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

9. การใช้บริการ

 • บริษัทฯ พยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ บริษัทฯ  ไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ และบริษัทจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้

 • บริษัทฯ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์

10. ความรับผิด

 • แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้

 • ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯ ในการที่จะแก้ไข บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

 • ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com http://www.thecoffeebeanroasting.co.th

  http://www.tcbrcoffee.com

  หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้

 • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทและโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้

 • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน

 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

11. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงิน การออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

  • การให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของบริษัท (โดยเฉพาะทางอีเมลล์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส (SMS) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS))

  • ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ

  • บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

  • ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจ

12. ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ https://www.thecoffeebeanroasting.com ในภาษาไทยเป็นหลัก

 • หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป

 • ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิ์ และไม่เป็นการกระทบสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิ์ในภายหลัง หากบริษัทฯยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้  หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์  อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ