ตะกร้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ดังนั้น เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ

โดยวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการสั่งซื้อสินค้า รวมท้้งบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้ได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นเฉพาะกาล เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการของผู้ใช้

โดยการที่ผู้ใช้ได้เริ่มปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด และผู้แทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ใช้ที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ  Thecoffeebeanroasting.com

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

♦ 1. การเก็บข้อมูลของผู้ใช้โดยบริษัทฯ (Personal Information Collected by Company)

♦ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากผู้ใช้

♦ 3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ (Purpose for Collection, Use and Disclosure of Personal Information)

♦ 4. การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)

♦ 5. การใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Use of Information)

♦ 6. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

♦ 7. การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน

♦ 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

♦ 9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

♦ 10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

♦ 11. ผู้เยาว์

♦ 12. การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

♦ 13. สิทธิของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

♦ 14. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

 

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะลบ/แก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ [email protected]หรือแจ้งได้ที่ https://a9shohm3.pdpaform.com/

 

1.การเก็บข้อมูลของผู้ใช้โดยบริษัทฯ (Personal Information Collected by Company)

♦1.1 เมื่อคลิกหรือเลือกปุ่ม “สมัคร” “ยอมรับ” “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด” “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียนของเดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านยังได้ตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้อธิบายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้

♦1.2 เมื่อผู้ใช้ได้สมัครใช้บริการ เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ สำหรับการให้บริการดังกล่าว

 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากผู้ใช้

♦2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุตัวตน หรือทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรืออย่างสมเหตุสมผล หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

♦2.2 บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และในการให้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการ และอาจจะเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

♦2.3 ผู้ใช้อาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้ใช้หรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้มิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้ ซึ่งผู้ใช้รับประกันและรับรองว่า ผู้ใช้อนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

♦2.4 ผู้ใช้ยอมรับและตกลง ว่าบริษัทฯ อาจจะทำการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนย้ายธุรกิจ หรือทำการอื่นใด ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ไปยังบุคคลภายนอก

♦2.5 ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียง

♦♦(1) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ รูปโปรไฟล์ และวันเกิดของผู้ใช้

♦♦(2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

♦♦ (3) ข้อมูลบัญชี เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

♦♦ (4) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงผู้ใช้และจากผู้ใช้ และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่ผู้ใช้ได้ซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

♦♦ (5) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

♦♦ (6) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ การซื้อหรือคำสั่งซื้อของผู้ใช้ ความสนใจของผู้ใช้ สิ่งที่ท่านสนใจ ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม

♦♦ (7) ข้อมูลการใช้ เช่น ข้อมูลว่าผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์ม สินค้าและการบริการอย่างไร หรือดูเนื้อหาใดบนแพลตฟอร์ม

♦♦ (8) ข้อมูลสถานที่ เช่น เมื่อผู้ใช้บันทึกและแบ่งปันซึ่งสถานที่ของผู้ใช้กับบริษัทฯ ในรูปแบบของรูปถ่ายหรือวีดีโอและอัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นบนแพลตฟอร์ม

♦♦ (9) ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ไฟล์เสียงเมื่อผู้ใช้ใช้คำสั่งค้นหาด้วยเสียงของบริษัทฯ และการทำงานที่เกี่ยวกับใบหน้าหรือส่วนอื่นของร่างกายและเสียงของผู้ใช้เองและ/หรือผู้อื่นในวีดีโอของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้อัพโหลดวีดีโอขึ้นบนแพลตฟอร์ม

♦♦ (10) ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ช่องทางที่ผู้ใช้พึงพอใจในการได้รับการทำการตลาดจากบริษัทฯ และบุคคลภายนอกและวิธีการสื่อสารที่ผู้ใช้พึงพอใจ

♦2.6 ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

♦♦ (1) เมื่อผู้ใช้ได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัทฯ

♦♦ (2) เมื่อผู้ใช้ได้สมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (3) เมื่อผู้ใช้ได้ใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการบริการ

♦♦ (4) เมื่อผู้ใช้ได้บันทึกเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ใด ๆ ที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (5) เมื่อผู้ใช้ใช้งานฟังก์ชั่นการพูดคุย (แชท) บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (6) เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของบริษัทฯ

♦♦ (7) เมื่อผู้ใช้ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่นหรือการสำรวจข้อมูล

♦♦ (8) เมื่อผู้ใช้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใดบนแพลตฟอร์ม

♦♦ (9) เมื่อผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มหรือสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอก เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือกูเกิ้ล

♦♦ (10) เมื่อผู้ใช้อื่นในแพลตฟอร์มได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้ที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือเมื่อผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (11) เมื่อบุคคลภายนอกได้ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใช้หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (12) เมื่อผู้ใช้ได้ติดต่อกับเราทางออฟไลน์ รวมไปถึงเมื่อผู้ใช้ติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลภายนอก

♦2.7 ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มและและใช้บริการ ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากบุคคลภายนอกมายังบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นใด

♦2.8 ผู้ใช้ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านต้องหมั่นทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะร้องขอเอกสารยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้เคยให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ

♦2.9 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ต่อเมี่อผู้ใช้สมัครใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บริษัทฯ หรือผู้ใช้ได้ถอนความยินยอมของผู้ใช้ในการให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในภายหลัง บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้หรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์มต่อไปได้

♦2.10 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้เคยส่งให้บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

♦2.11 หากผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่บริษัทฯ ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอให้แก่บริษัทฯ และให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

♦ บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และในการให้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการ และอาจจะเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

♦ ผู้ใช้อาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้ใช้หรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้มิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้ ซึ่งผู้ใช้รับประกันและรับรองว่า ผู้ใช้อนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

♦ ผู้ใช้ยอมรับและตกลง ว่าบริษัทฯ อาจจะทำการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนย้ายธุรกิจ หรือทำการอื่นใด ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ไปยังบุคคลภายนอก

 

3.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ (Purpose for Collection, Use and Disclosure of Personal Information)

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

♦3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากผู้ใช้หรือผ่านบุคคลภายนอกอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศของท่าน ผู้ขายและผู้ใช้อื่น) สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

♦♦ (1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปรับซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการ) รวมถึงทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

♦♦ (2) เพื่อตอบซึ่งข้อซักถาม ผลตอบรับ ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของผู้ใช้ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

♦♦ (3) เพื่อประมวลผลคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านแพลตฟอร์ม (การชำระเงินที่ผู้ใช้ได้ทำผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ทั้งที่ขายโดยบริษัทฯ และผู้ขายบุคคลภายนอกจะถูกประมวลผลโดยตัวแทนของบริษัทฯ)

♦♦ (4) เพื่อส่งสินค้าที่ผู้ใช้ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มทั้งที่ขายโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังบุคคลภายนอกเพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้ (เช่น ส่งให้ผู้ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ หรือผู้ขาย) ไม่ว่าสินค้าดังกล่าวจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายบุคคลภายนอก

♦♦ (5) เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบสถานะการขนส่งสินค้าทั้งที่ขายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทฯ และผู้ขายบุคคลภายนอกและเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือลูกค้า

♦♦ (6) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง

♦♦ (7) เพื่อตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะตอบรับการสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ใช้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต

♦♦ (8) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุมออกจากแพลตฟอร์ม

♦♦ (9) เพื่อจัดการบัญชีของผู้ใช้ที่มีกับบริษัทฯ (หากมี)

♦♦ (10) เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของผู้ใช้ ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการ ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ

♦♦ (11) เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

♦♦ (12) เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเพจของแพลตฟอร์มและปรับแต่งเพจนั้นให้เหมาะกับผู้ใช้

♦♦ (13) เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม

♦♦ (14) เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

♦♦ (15) เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ในอนาคต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข้อมูลการโฆษณาจากบริษัทฯ จัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะงานหรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น หรือที่ผู้ใช้ร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ หรือผู้ขายบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ใช้ได้แจ้งแล้วว่าผู้ใช้ไม่คัดค้านที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

♦♦ (16) เพื่อแสดงชื่อชื่อผู้ใช้หรือโปรไฟล์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

♦♦ (17) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นระบุตัวตนของผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้บริการ (ผ่าน “การหาเพื่อนของฉัน” หรือฟังก์ชั่นอื่นใด) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถหาผู้ใช้อื่นและสามารถติดต่อกับผู้ใช้ดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม และเพื่อสนับสนุนการเข้าสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

♦♦ (18) เพื่อส่งเสริมการบริการและการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้กับบริษัทฯ เช่น เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ) ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอัพโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตและอาจถูกเผยแพร่โดยสาธารณะชน (ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและการตลาดเพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์ม

♦♦ (19) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้และคำร้องขอให้ลบ อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้ได้อัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม

♦♦ (20) เพื่อแสดงบนกระดานคะแนนบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกมส์โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอื่นใด

♦♦ (21) เพื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้มา (ไม่ว่าให้กับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก) เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้ได้ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้องมากขึ้น

♦♦ (22) เพื่อส่งเสริมสื่อทางการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือผู้ขายบุคคลภายนอกให้กับผู้ใช้เป็นครั้งคราวไป (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับสิ่งดังกล่าว) และ

♦♦ (23) บริษัทฯ อาจปฎิบัติการประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

♦3.2 เพื่อความชัดเจนให้ผู้ใช้รับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลนิรนามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

♦♦ (1) ข้อมูลผลรวม โดยบริษัทฯ อาจทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ และนำมาพัฒนา ปรับปรุงบริการให้ดีเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับซึ่งข้อมูลที่ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้องโดยข้อมูลดังกล่าวจะมาจากข้อมูลผลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้นอกแพลตฟอร์ม

♦♦ (2) การโฆษณาโดยอิงตามพฤติกรรม บริษัทฯ อาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพื่อพัฒนารูปแบบที่จะแสดงโฆษณาที่แม่นยำมากขึ้นแก่ผู้ใช้แต่ละราย

♦3.3 ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดไม่ว่าเวลาใดโดยการใช้วิธีการยกเลิกการรับข่าวสารภายในโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวสารจากบริษัทฯ และจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

♦3.4 ในพฤติการณ์พิเศษ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในสถานการณ์ที่มีมูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์การบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ

♦3.5 บริษัทฯ อาจเปิดเผยและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆที่กล่าวมาข้างต้นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้บริษัทฯ ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ในการใช้บริการเพื่อดำเนินการธุรกรรมของผู้ใช้ให้สำเร็จ จัดการบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้และความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับผู้ใช้ ทำการตลาดและดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามที่เห็นว่าจำเป็นโดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงการรวบรวมใช้เปิดเผยประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

♦3.6 หากท่านอยู่ในประเทศไทยเราอาจโอนหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใดตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกไปจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

4. การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)

♦4.1 บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทใด ๆ ในเครือ หากบริษัทใด ๆ ในเครือได้รับมอบหน้าที่จากบริษัทฯ ในการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

♦4.2 นอกจากนี้ ผู้ใช้ยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับในสัญญาว่าจ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

 

5. การใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Use of Information)

♦5.1 ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกอาจจะประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ขึ้น (printed document) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (soft files) หรือรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

♦5.2 บริษัทฯ อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัยเป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคตจะถูกประกาศให้ทราบไว้ในเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ (ตามความเหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น) และเมื่อผู้ใช้ยังคงใช้บริการ เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการใด ๆ รวมถึงทำคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มต่อไปหลังจากนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยบริษัทฯแล้ว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยหรือการแก้ไขใด ๆ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

6.การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

♦6.1 ผู้ใช้อาจถอนความยินยอมของผู้ใช้ที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยแจ้งได้ที่ https://a9shohm3.pdpaform.com/ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำขอถอนความยินยอมของผู้ใช้

♦6.2 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ถอนความยินยอมของผู้ใช้ที่จะให้บริษัทฯ ใช้เปิดเผยเก็บรักษาหรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่บริษัทฯ มีกับผู้ใช้ได้ และบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการให้บริการผู้ใช้หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับผู้ใช้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของบริษัทฯ โดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว

 

7.การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน

♦7.1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัทฯ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แพลตฟอร์มต่อไปได้และให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่กับบริษัทฯ ไม่แม่นยำ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย

♦7.2 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

♦7.3 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แก้ไขเป็นปัจจุบันของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกและบริษัทอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

 

8.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

♦8.1 ผู้ใช้สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยบริษัทฯ ภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของผู้ใช้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของผู้ใช้

♦8.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควรสำหรับการกู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ กรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้

♦8.3 บริษัทฯ จะตอบคำขอของผู้ใช้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่ผู้ใช้มีคำขอ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ผู้ใช้ หรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ผู้ใช้ร้องขอ โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะแจ้งว่าเพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าบริษัทฯ มิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

 

9.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

♦9.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยการประมวลผลการทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายการทำให้สูญหายการใช้ในทางที่ผิดการดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสมทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

♦9.2 ผู้ใช้ควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัทฯ ได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้ และจะทบทวน และเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

♦9.3 รหัสผ่านของผู้ใช้คือกุญแจในการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข เฉพาะตัวอักษร และอักษรพิเศษ และจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่าน เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ของผู้ใช้ กับบุคคลใด หากผู้ใช้ แบ่งปันรหัสของผู้ใช้กับผู้อื่น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้ทำไปในนามของบัญชีของผู้ใช้และผลที่ตามมา หากผู้ใช้เสียการควบคุมรหัสผ่านของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้ได้ส่งให้แก่ เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งผู้ใช้อาจตกอยู่ภายใต้ความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำใดๆ ที่ได้กระทำไปในนามของผู้ใช้ ดังนั้นหากมีการเข้าถึงรหัสของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า รหัสของผู้ใช้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ควรติดต่อบริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสของผู้ใช้โดยทันที ผู้ใช้จะต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของผู้ใช้และปิดบราวเซอร์ หากผู้ใช้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ร่วมกับผู้อื่น

 

10.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

♦10.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

♦10.2 บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับผู้ใช้ออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

 

11.ผู้เยาว์

♦11.1 บริษัทฯ เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ไม่ขายสินค้าใดๆ เพื่อให้ผู้เยาว์ซื้อ (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) และเดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ไม่มีเจตนาที่จะให้บริการใดๆแก่ผู้เยาว์ หรือให้ผู้เยาว์ใช้แพลตฟอร์มและบริษัทฯ ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

♦11.2 ด้วยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้ยืนยันและรับประกันว่าผู้ใช้มีอายุเกินเกณฑ์ผู้เยาว์ และท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความปลอดภัยฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้จะสามารถใช้แพลตฟอร์มภายใต้ความยินยอมของบุพการีหรือผู้ปกครองเท่านั้น

♦11.3 ในฐานะบุพการีหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดห้ามผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลให้แก่ เดอะ คอฟฟี่ บีนโรสติ้ง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยแก่ เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

♦11.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่านผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มและดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องบนแพลตฟอร์ม

 

12. การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

♦12.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เว็บบีคอน (Web Beacon) และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ช่วยให้บริษัทฯ สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่ดีขึ้นเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

♦12.2 เมื่อผู้ใช้เข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ที่ได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อได้เข้าสู่เว็ปไซต์โดยข้อมูลอาจรวมถึง

♦♦ (1) หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

♦♦ (2) ชนิดของบราวเซอร์

♦♦ (3) เว็บเพจที่ผู้ใช้เข้าชม ก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าถึงแพลตฟอร์ม

♦♦ (4) หน้าในแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้เข้าชมและ

♦♦ (5) ระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนหน้าดังกล่าว สิ่งของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาบนแพลตฟอร์ม ระยะเวลาเข้าถึง และวันที่ และสถิติอื่นๆ

12.3 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยบริษัทฯ ปรับปรุงเว็บไซต์ และการบริการ และสินค้าที่บริษัทฯ มี

♦♦ (1) คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่ตั้งอยู่ในความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าชมเวปไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้บริษัทฯ สามารถจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าว และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำเนื้อหาให้เป็นการเฉพาะโดยให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้ใช้สนใจได้รวดเร็วขึ้น และจะทำให้การบริการ และแพลตฟอร์มมีความสะดวกสบายและมีประโยชน์กับผู้ใช้

♦♦ (2) ผู้ใช้สามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนั้น กรุณาเข้าชมส่วนช่วยเหลือของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

♦♦ (3) เว็บบีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เว็บบีคอนนั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้ผู้เข้าชมเพจดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้ใช้

 

13.สิทธิของบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

♦ ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานควบคุมกฎเกณฑ์ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานใดหรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำหรือการจัดการ ไม่ว่าสมัครใจหรือจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวน และ/หรือการร้องขอโดยหน่วยงานดังกล่าว โดยสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ และ/หรือสละสิทธิของผู้ใช้ในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว

 

14.เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

♦ แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่น เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทางธุรกิจ พ่อค้า หรือช่องทางการชำระเงิน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่นดังกล่าว ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

 

ข้อมูลลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการติดต่อบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด : [email protected]